Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt/cliënt en de paramedische therapeuten. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger ter hand gesteld.

2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behouden wij de paramedische therapeuten zich het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt/cliënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënt/cliënt wordt behandeld.

3. De declaraties van de paramedische therapeuten voor honoraria, kosten, vergoedingen en levering dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum.

4. Indien door patiënt/cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso danwel een ondertekende acceptgirobetalingsopdracht is afgegeven aan de paramedische therapeuten, dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeerd de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, danwel de acceptgirobetalingsopdracht.

5. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, zijn de paramedische therapeuten gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

6. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, zijn de paramedische therapeuten gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,= alles exclusief omzetbelasting.